Up
+-soils
 >-1585863.log
 >-1585863.sol
 >-1585864.log
 >-1585864.sol
 >-1652033.log
 >-1652033.sol
 >-1652034.log
 >-1652034.sol
 >-1652044.log
 >-1652044.sol
 >-1652045-Granitic-103.sol
 >-1652045-Granitic-123.sol
 >-1652045.log
 >-1652045.sol
 >-1652046-Granitic-123.sol
 >-1652046.log
 >-1652046.sol
 >-1652047-Granitic-104.sol
 >-1652047-Granitic-123.sol
 >-1652047.log
 >-1652047.sol
 >-1652048-Granitic-123.sol
 >-1652048.log
 >-1652048.sol
 >-1652049.log
 >-1652049.sol
 >-1652050.log
 >-1652050.sol
 >-1652051.log
 >-1652051.sol
 >-1652052.log
 >-1652052.sol
 >-1652053.log
 >-1652053.sol
 >-1652054.log
 >-1652054.sol
 >-1652057-Granitic-103.sol
 >-1652057-Granitic-123.sol
 >-1652057.log
 >-1652057.sol
 >-1652058.log
 >-1652058.sol
 >-1652060.log
 >-1652060.sol
 >-1652061-Granitic-103.sol
 >-1652061-Granitic-104.sol
 >-1652061-Granitic-123.sol
 >-1652061.log
 >-1652061.sol
 >-1652065-Alluvial-101.sol
 >-1652065-Alluvial-103.sol
 >-1652065-Alluvial-104.sol
 >-1652065-Alluvial-123.sol
 >-1652065.log
 >-1652065.sol
 >-1652066.log
 >-1652066.sol
 >-1652068-Granitic-123.sol
 >-1652068.log
 >-1652068.sol
 >-1652069.log
 >-1652069.sol
 >-1652070.log
 >-1652070.sol
 >-1652071.log
 >-1652071.sol
 >-1652072.log
 >-1652072.sol
 >-1652073.log
 >-1652073.sol
 >-1652084-Granitic-123.sol
 >-1652084.log
 >-1652084.sol
 >-1652085.log
 >-1652085.sol
 >-1652086.log
 >-1652086.sol
 >-1652087.log
 >-1652087.sol
 >-1652088.log
 >-1652088.sol
 >-1652102-Alluvial-101.sol
 >-1652102-Alluvial-104.sol
 >-1652102-Alluvial-123.sol
 >-1652102.log
 >-1652102.sol
 >-1652103.log
 >-1652103.sol
 >-1652104.log
 >-1652104.sol
 >-1652108.log
 >-1652108.sol
 >-1652111.log
 >-1652111.sol
 >-1652112.log
 >-1652112.sol
 >-1652113.log
 >-1652113.sol
 >-1652114.log
 >-1652114.sol
 >-1652115.log
 >-1652115.sol
 >-1652124.log
 >-1652124.sol
 >-1652125-Granitic-123.sol
 >-1652125.log
 >-1652125.sol
 >-1652126-Granitic-123.sol
 >-1652126.log
 >-1652126.sol
 >-1652127-Granitic-123.sol
 >-1652127.log
 >-1652127.sol
 >-1652128.log
 >-1652128.sol
 >-1652129.log
 >-1652129.sol
 >-1652133.log
 >-1652133.sol
 >-1652137.log
 >-1652137.sol
 >-1652147.log
 >-1652147.sol
 >-1652148.log
 >-1652148.sol
 >-1652149.log
 >-1652149.sol
 >-1652150.log
 >-1652150.sol
 >-1652151.log
 >-1652151.sol
 >-1652169.log
 >-1652169.sol
 >-1652170.log
 >-1652170.sol
 >-1652173.log
 >-1652173.sol
 >-1652174.log
 >-1652174.sol
 >-1652175-Granitic-104.sol
 >-1652175-Granitic-123.sol
 >-1652175.log
 >-1652175.sol
 >-1652176.log
 >-1652176.sol
 >-1652212.log
 >-1652212.sol
 >-1652213.log
 >-1652213.sol
 >-1652215.log
 >-1652215.sol
 >-1652216-Granitic-123.sol
 >-1652216.log
 >-1652216.sol
 >-1652217.log
 >-1652217.sol
 >-1652221-Granitic-104.sol
 >-1652221-Granitic-123.sol
 >-1652221.log
 >-1652221.sol
 >-1697732.log
 >-1697732.sol
 >-1697787.log
 >-1697787.sol
 >-1697788.log
 >-1697788.sol
 >-1697789.log
 >-1697789.sol
 >-1697790.log
 >-1697790.sol
 >-1697791.log
 >-1697791.sol
 >-2629430.log
 >-2629430.sol
 >-471792.log
 >-471792.sol
 >-493224.log
 >-493224.sol
 >-493225.log
 >-493225.sol
 >-493226.log
 >-493226.sol
 >-626020.log
 >-626020.sol
 >-644009.log
 >-644009.sol
 >-644010.log
 >-644010.sol
 >-644011.log
 >-644011.sol
 >-644012.log
 >-644012.sol
 >-644013.log
 >-644013.sol
 >-644044.log
 >-644044.sol
 >-644045.log
 >-644045.sol
 >-644059.log
 >-644059.sol
 >-644060.log
 >-644060.sol
 >-644061.log
 >-644061.sol
 >-644062.log
 >-644062.sol
 >-644069.log
 >-644069.sol
 >-644070.log
 >-644070.sol
 >-644078.log
 >-644078.sol
 >-644095.log
 >-644095.sol
 >-644096.log
 >-644096.sol
 >-644177.log
 >-644177.sol
 >-644180.log
 >-644180.sol
 >-644197.log
 >-644197.sol
 >-644198.log
 >-644198.sol
 >-644199.log
 >-644199.sol
 >-644200.log
 >-644200.sol
 >-644222.log
 >-644222.sol
 >-644223.log
 >-644223.sol
 >-644231.log
 >-644231.sol
 >-644232.log
 >-644232.sol
 >-644481.log
 >-644481.sol
 >-644491.log
 >-644491.sol
 >-644500.log
 >-644500.sol
 >-644506.log
 >-644506.sol
 >-644507.log
 >-644507.sol
 >-644510.log
 >-644510.sol
 >-644511.log
 >-644511.sol
 >-644545.log
 >-644546.log
 >-644596.log
 >-644596.sol
 >-644597.log
 >-644597.sol
 >-644598.log
 >-644598.sol
 >-644599.log
 >-644599.sol
 >-644620.log
 >-644621.log
 >-644621.sol
 >-644622.log
 >-644622.sol
 >-644625.log
 >-644625.sol
 >-644626.log
 >-644626.sol
 >-644628.log
 >-644628.sol
 >-644630.log
 >-644630.sol
 >-644631.log
 >-644631.sol
 >-644632.log
 >-644632.sol
 >-644633.log
 >-644633.sol
 >-clay_rpt.log
 >-ll_rpt.log
 >-sand_rpt.log
 >-ssurgo.asc